பீர்க்கங்காய் பாசிப்பருப்பு கூட்டு - Peerkangai kootu - Ridge gourd curry recipe by amma

பீர்க்கங்காய் பாசிப்பருப்பு கூட்டு – Peerkangai kootu – Ridge gourd curry recipe by amma

பீர்க்கங்காய் கூட்டு செய்வது எப்படி | How To make Ridge Gourd curry recipe – By my mom.

Easy way of making One pot recipe