எளிமையான முறையில் வெந்தய களி செய்வது எப்படி? – என் அம்மா recipe | Vendhaya Kali easy method

எளிமையான முறையில் வெந்தய களி செய்வது எப்படி? – என் அம்மா recipe | Vendhaya Kali easy method by my amma

Easy method of making the best summer food – Vendhaya kali / Fenugreek Rice ball recipe by my amma

 

 

Vendhaya kali | வெந்தய களி in tamil is popular south indian recipe. One of the healthiest food we should consider in our diet during summer to make our body cool. It plays vital role in Women’s health as well during Puberty and Pregnancy period. Vendhayam / Fenugreek seeds is a best medicine for womens ti ease their Mensutural problems. Also the vendhayam is a natural coolant and has many health benefits for digestion, diabetes, pain management etc.

 

 

————————————————————————————————–

Traditional method: https://www.youtube.com/watch?v=grJ5y83zcxA&t=60s

—————————————————————————————————–